Них науково1методичних принципів побудови, цільових функцій та

методологічних основ якої належать:

• наступність та безперервність навчання з питань безпеки життя,

діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

• формування суспільної свідомості і рівня знань населення України,

що відповідають вимогам часу;

• навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відпо1

відних норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;

• навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних та про1

фесійно1технічних закладах освіти;

• навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охоро1

ни праці студентів вищих навчальних закладів освіти;

• навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці,

Перепідготовці, підвищенні кваліфікації, під час прийняття на роботу

Та в період роботи; навчання працівників, які виконують роботи з

Підвищеною небезпекою та роботах, де є потреба у професійному

Доборі, інструктування працівників з питань охорони праці, дотри1

мання порядку допуску до виконання робіт;

• навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності

Та охорони праці.

Забезпечення координації діяльності органів державної

Влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’я_

Зують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці,

А також співробітництва і проведення консультацій між

Роботодавцями та працівниками (їх представниками), між

Усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охо_

Рони праці на місцевому та державному рівнях.

Основними суб’єктами охорони праці безперечно є роботодавець і

Працівник. Метою діяльності роботодавця є отримання прибутку,

Досягнення якомога більшого дуже часто можливо за рахунок так зва1

Ної потогінної системи, економії на засобах захисту працюючих, нех1

Туванні умовами праці, наслідком чого будуть підвищені втома, трав1Матизм, захворюваність працюючих. Така поведінка роботодавця веде

До напруженості у трудовому колективі, конфлікту між роботодавцем

І трудовим колективом. Але часто самі працівники свідомо або несві1

Домо йдуть на порушення вимог охорони праці. Працівники в основ1

Ному влаштовуються на роботу заради отримання заробітної плати, і

Коли виконання вимог безпеки праці, застосування засобів захисту

Веде до зменшення продуктивності праці, а отже і розміру зарплати,

Вони можуть ігнорувати вимогами безпеки, незважаючи на те, що така

Поведінка загрожує передусім їхньому життю і здоров’ю. Ігнорування

Безпекою може бути зумовлене також переоцінкою власного досвіду


8297474092356569.html
8297513770049106.html

8297474092356569.html
8297513770049106.html
    PR.RU™