Лекція 5

Робота ГТР і ГМ на локомотивах. Узгодження характеристик. Спільна робота ГТР і ГМ та дизеля. Режими обгону та проти обертання.Перед вибором типу дизеля для роботи з відповідною гідропередачею (гідротрансформатором і гідромуфтою) необхідно знати ряд залежностей, що характеризують спільну роботу дизеля і гідроапаратів. Розрахунок цих залежностей має велике значення і широко використовується для тягових і паливно-економічних характеристик.

У зв’язку з тим, що для тепловозів з гідропередачею сила тяги тепловоза обмежується силою зчеплення коліс з рейками, то передача розраховується для розрахункового режиму при якому сила зчеплення коліс з рейками дорівнює розрахунковій силі тяги.

Рівняння руху системи колінчастий вал дизеля – вал насосних коліс гідроапаратів( 1)

де - момент інерції частин системи, що рухаються;

- прискорення системи;

- відповідно крутячий моменти дизеля, що передається на вал насосних коліс, і момент опору насосного колеса відповідного гідроапарата.

При сталому режимі роботи має місце рівність і якщо ця умова виконується при роботі системи дизель-гідропередача по гіперболічній характеристиці, то система є стійкою.

При постійній потужності дизель працює по зовнішній характеристиці, при цьому .

Момент насосного колеса – величина частіше випадкова, залежить від опору руху, і, для гідроапаратів, як вже відмічалось, дорівнюєЦя характеристика являє собою криві зміни моменту навантаження дизеля насосним колесом гідроапарата.

Узгоджена робота системи дизель-гідротрансформатор (гідромуфта) залежить від взаємного розташування характеристик дизеля і гідротрансформатора (гідромуфти).

Точки перетину кривих крутячого моменту дизеля на валу насосних коліс і кривих навантаження насосних коліс гідроапаратів (при різних передаточних відношеннях) , визначають режими узгодженої роботи системи дизель-гідротрансформатор (гідромуфта).Характеристики гідротрансформаторів і гідромуфт

на режимах обгону та проти обертання турбіниРозглянемо режими роботи гідротрансформаторів і гідромуфт в режимі, коли їх турбінні колеса обертаються в сторону, протилежну обертанню насосних коліс (режим проти обертання турбіни), чи режим, при якому при позитивних числах обертів турбінних коліс змінюється знак їх моментів (режим обгону турбіни). Слід зауважити, що ці режими виникають в тих випадках, коли на турбінний вал діє момент, причому при режимі проти обертання характеристики знаходяться у другому квадранті системи координат, а при режимі обгону – у четвертому.

Характеристики гідротрансформатора та гідромуфти на різних режимах наведені на рис.

Характеристика типового непрозорого гідротрансформатора на режимах обгону та проти обертання турбіни, приведена на рис.1Рис.1 - Характеристика типового непрозорого гідротрансформатора на режимах:

нормальному (1), проти обертання (2) та обгону (3) турбіни

Обгінний режим має місце при русі тепловозу з гірки. При цьому турбінне колесо обертається швидше насосного, тобто колеса, за своїми властивостями, міняються місцями: насосне колесо стає турбінним, а турбінне – насосним. При такому режимі число обертів дизеля почне збільшуватись. Якщо при цьому виключити подачу палива, то дизель, отримуючи привід від колісних пар, буде працювати в режимі компресора, можливе також гальмувати дизелем.

Для гідравлічного гальмування ефективніше використовувати додатковий гальмівний апарат, частіше всього гідромуфту, одне колесо якої з’єднується з корпусом передачі, а друге – з валом механічної передачі, що з’єднаний з колесами. Це дозволяє створювати гальмівний момент, що у декілька разів перевищує величину нормального моменту дизеля, знижує витрати палива і знос гальмових колодок.

Характеристики гідромуфт на режимах обгону та проти обертання турбіни (рис.2.)Рис.2 - Характеристика гідромуфти на режимах: нормальному (1),

проти обертання (2) та обгону (3) турбіни

При числах обертів турбіни більше обертів насоса створюється режим обгону, знак моменту змінюється (зона 3) і навантаження починає передаватись від турбіни до насоса.

Слід відмітити, що все, що було сказано про режим обгону та проти обертання гідротрансформатора, справедливо і для гідромуфти. На цих режимах на характеристики гідромуфти впливає також в’язкість рідини і кількість лопаток у колесах.
8209058181635612.html
8209130271583580.html

8209058181635612.html
8209130271583580.html
    PR.RU™