Питання для розгляду

1. Еволюція бухгалтерського обліку. Поняття, мета та значення господарського обліку.

2. Види господарського обліку та їх характеристика.

3. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку. Вимірники в обліку.

4. Принципи бухгалтерського обліку та вимоги до його ведення.

Періоди розвитку бухгалтерського обліку
зародження господарського обліку в первіснообщинному ладі
господарський облік за рабовласництва
господарський облік доби феодалізму
господарський облік капіталістичних країн
облік у дореволюційній Росії
соціалістичний облік
формування нових засад бухгалтерського обліку в незалежній Україні


Рис. 1.1 - Періоди розвитку господарського обліку


Таблиця 1.1.

Період Країна Характеристика
3400-2980 рр. до н.е. Стародавній Єгипет Облік рухомого і нерухомого майна та видачі срібла, хліба. Вівся щодня на звитках папірусу
Вавілонія Факти господарської діяльності оформлялися виправдувальними документами (глиняні цеглинки-таблички), які були підставою для обліку не тільки майна, а й виконаних робіт, розрахунків за них
522-486 рр. до н.е. Персія Облік вели писарі, а достовірність записів перевіряли незалежні контролери. Оплата виконаних робіт здійснювалася частково грішми, частково натурою. Працівник одержував вимогу-наряд у конторі й подавав його казначею, який записував документ у платіжну відомість і робив позначку про видачу грошей. За вимогою-нарядом видавали також продукти.
Стародавня Греція Облік набуває правового характеру: було закріплено матеріальну відповідальність конкретних осіб за одержані цінності; підзвітних осіб вибирали тільки із заможних людей, які могли внести велику заставу. Нестачу покривали із застави або майна матеріально відповідальної особи, а якщо її було кваліфіковано як розтрату, то стягували в десятикратному розмірі. Облік вівся на вибілених гіпсом дощечках, глиняних черепках, інколи на папірусі. Греція – держава першого рахункового прибору – аббака. В Афінах існувала палата мір і ваг.
Середньовіччя Формується дві основні парадигми обліку — камеральна і проста бухгалтерія. Перша виходила з того, що основним об'єктом обліку є каса й очікувані надходження, а також виплати з неї. Таким чином, тут доходи і витрати були відомі. Друга пропонувала облік майна, включаючи касу, а доходи і витрати визначав обліковець. Удосконалюється форма обліку — виникає подвійна бухгалтерія
XIII ст Іспанія Перша країна, яка стала на шлях державної регламентації обліку (закон про введення облікових регістрів (книг)).
Німеччина Ідея обліку зводилась не до виявлення фінансових результатів, а до розкриття внутрішніх розрахунків з матеріально відповідальними особами-факторами

·
Лука Пачолі (1445-1515) — трактат "Про рахунки і записи" (1494 р.) - перша публікація на облікову тему, яка розкриває зміст бухгалтерських записів, а їх пояснення є доцільними та актуальними і для наших днів, хоча й були викладені більше 500 років тому. Складався з 36 невеликих за обсягом розділів і поділявся на дві частини. Першу з них автор назвав "інвентарем", а другу — "диспозицією". В останній докладно описуються три найголовніші купецькі книги, які є основними регістрами "венеціанського" способу рахівництва. "Безпосередньо після інвентарю пояснюю, — зазначається у трактаті, — що для легкості та зручності потрібні три книги: одна називається Меморіалом, друга — Журналом, а третя — Зошитом". (Зошит з другої половини XVI ст. стали називати Головною книгою.)
.


Стадії (етапи) обліку
спостереження
вимірювання
реєстрація
групування
узагальнення


Рис. 1.2 - Стадії (етапи) бухгалтерського обліку

Господарський облік
Статистичний облік
Бухгалтерський облік
Оперативний облік
відображення інформа-ції про масові кількісно однорідні явища господ-дарського стану підпри-ємства; вивчення і контролю масових явищ
спостереження, відо-браження та контроль за окремими господарсь-кими операціями з метою прийняття управлінських рішень
процес виявлення, вимірюва-ння, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяль-ність підприємства користу-вачам для прийняття рішень

Рис. 1.3 - Види господарського обліку


Бухгалтерський облік|
Фінансовий облік|
Управлінський облік|
сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства, його фінансовий стан. Він є обов’язковим для всіх підприємств
сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством


Рис. 1.4 - Види бухгалтерського обліку

Таблиця 1.2


8014284478977006.html
8014343137596053.html

8014284478977006.html
8014343137596053.html
    PR.RU™