Розділ 1. Лекційний курс з дисципліни

„Методика викладання психології”

Лекція 1. Введення в предмет.

Мета: Дати уявлення про основні положення методики викладання психології, її принципи, завдання, а також розглянути проблеми, що можуть чинити бар’єри під час викладання та засвоєння психологічних знань.

Основні поняття: методика викладання психології, теоретико-методологічна база викладання психології, організація психологічного простору, принципи викладання психології, таксономія навчальних завдань при викладанні психології; результати навчання психології, гуманістична позиція.

Методичні рекомендації.

До розділу 1.1 Ознайомтесь із сучасними поглядами науковців на проблеми викладання психології.

До розділу 1.2 Виділить та законспектуйте ключові положення методики викладання психології. Запишіть стислу характеристику до кожного з них.

До розділу 1.3 Проаналізуйте основні проблеми викладання психології та порівняйте їх зі своїм досвідом вивчання психології.

План.

1.1 Сучасне бачення методики викладання психології.

1.2 Ключові положення методики викладання психології.

а. Мета, теоретико-методологічна база, об’єкт, предмет викладання психології;

б. Принципи викладання психології;

в. Завдання викладання психології;

г. Результати навчання психології.

1.3 Основні проблеми викладання психології.

1.1 Сучасне бачення методики викладання психології.Проблеми, пов’язані з методикою викладання психології у порівнянні з іншими галузями науки, опинилися на периферії психологічних знань. Лише з 1982 року в періодичних виданнях стали з'являтися статті, в яких висвітлювалася ця проблематика.

У березні 1993 року відбулась конференція, присвячена актуальним питанням методики викладання психології. Питання, які були винесені для обговорення виявили зростання потреби у психологічних знаннях у представників різних областей знань, професій, соціальних груп. Сьогодні серед слухачів навчальних курсів з психології не тільки студенти-психологи та майбутні педагоги, а й студенти спеціальних факультетів, курсів та факультетів підвищення кваліфікації, керівники, державні службовці, учні старших класів тощо. Все це обумовило зростання інтересу до методичних аспектів викладання психології та окреслило перспективу розвитку цієї галузі знань.За останні десятиріччя вітчизняні науковці, розуміючи актуальну потребу в розробці методик викладання психології, все більше уваги приділяють цій проблематиці.

Так, у роботах М. Гомезо розглянуті питання коректування методології загальної психологічної теорії, а також особливості відбору змісту й побудови навчальних курсів з психології та суміжним дисциплінам. У дослідженнях І. Бгажнокової розглянуті проблеми не відповідності сучасної психологічної освіти завданням гуманізації, потребам суспільства у фахівцях коректувальної психології та педагогіки. В. Слободчиков відзначає, що пріоритетне значення сфери освіти наполегливо вимагає розробки інноваційних педагогічних систем, в яких центральною частиною буде психологічна освіта педагогів. Традиційні програми психології в навчальних закладах – «виморочені» осколки університетського курсу, які не можуть бути використані в педагогічній практиці. О. Чернишов звертає увагу на те, що навчання психології припускає розробку принципово нових стратегій викладання. Перспективним в цьому плані вбачається впровадження пакету психологічних технологій щодо забезпечення діагностики, корекції і консультування особистості, що розвивається та колективу, розробленого на основі ЕОМ. І. Мягков представив оригінальну технологію викладання психології, побудувавши її на зв'язку між процесом вчення й психологічними та психофізіологічними закономірностями навчальної діяльності. Системоутворювальним чинником для навчання психології автор вважає корисний результат.

Всі фахівці сходяться на думці про те, що рівень розробленості методики викладання психології далекий від досконалості.


8006196547878079.html
8006281188437640.html

8006196547878079.html
8006281188437640.html
    PR.RU™